, ,

Stan epidemii, wyższe kary, późniejszy powrót do szkół.

Posted by

Dnia dzisiejszego tj. 20 marca 2020r. Rząd zdecydował o wprowadzeniu staniu epidemii, co to oznacza?

pixabay.com

Zgodnie z treścią ustawy, stan epidemii może (ale nie musi) wiązać się z następującymi obowiązkami:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

8) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

9) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

10) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

11) obowiązek poddania się kwarantannie;

12) miejsce kwarantanny;

13) zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;

14) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

15) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

16) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

17) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie

18) nakaz określonego sposobu przemieszczania się. ( bezprawnik.pl)

Wyższa kara za złamanie kwarantanny.

Za złamanie kwarantanny będzie grozić wyższa kara niż dotychczas, do tej pory kara wynosiła do 5 tyś PLN i została podwyższona do 30 tyś PLN

Przerwa w szkołach potrwa co najmniej do świąt Wielkiej Nocy.

Na razie nie zmieniają się terminy egzaminów – ósmoklasisty i matur. Piątkowa decyzja nie zmienia harmonogramu roku szkolnego.

Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało od 25 marca do 10 kwietnia. Na jego podstawie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty. Dziś minister tego nie precyzował, ale wcześniej informował, że zadania i materiały uczniom będzie można przekazywać w formie papierowej np. kurierem.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. To on ma też ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. ( TVN24.PL)

Share this content: